Algemene voorwaarden

 1. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail dan wel aangetekend schrijven te geschieden.
   
 2. Deelname aan de cursus is derhalve definitief 14 dagen na aanmelding door de cursist.
 3. Behoudens in geval de cursus wordt gevolgd door middel van een E-Learning programma en gebruik is gemaakt van de activeringscodeheeft de cursist op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail dan wel aangetekend schrijven te geschieden. 
 4. Het Wijninstituut heeft voorafgaand aan de cursus aanzienlijke kosten, doordat zij ruimte dient te huren, een instructeur dient vast te leggen, etc. Dit betekent, dat een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus niet meer geannuleerd kan worden. Het cursusgeld is dan verschuldigd en eventueel betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
   
 5. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht (bijv. ziekte) niet in de gelegenheid is de cursus/les bij te wonen, in overleg met backoffice van het Wijninstituut, in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip te volgen.

  M.b.t. inhalen geldt het volgende;

  - Afmelding dient voorafgaand aan de les bij de backoffice en/of docent gemeld te worden

  - Inhalen is pas mogelijk na schriftelijke toestemming van de backoffice van Het Wijninstituut

  - Door de maatregelen rondom COVID19 zijn de mogelijkheden om in te halen beperkt en afhankelijk van    de capaciteit op onze locatie.

  - Het Wijninstituut is niet verplicht om de lessen te laten inhalen        

  Proef & SDEN1, geen mogelijkheden om in te halen. Bij grote overmacht, gelieve contact op te nemen met de backoffice van het Wijninstituut (info@wijninstituut.nl)

  SDEN2 1 avond kosteloos inhalen, 1 extra avond met bijbetaling van € 25,00

  SDEN3 2 avonden kosteloos inhalen, 1 extra avond met bijbetaling van € 25,00                                                                                                                                                                                     

 6. Het cursusgeld dient 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling binnen 7 dagen na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.                                                                                           
 7. Het Wijninstituut behoudt tot 7 dagen voor aanvang het recht, bij onvoldoende deelnemers (minder dan 15p.) de cursus te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan aan cursist geretourneerd worden.