Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Wijninstituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (volgen van wijncursussen) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijninstituut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Wijninstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het deelnemen aan cursussen, workshops, examens en excursies
 • Het ter beschikking stellen van lesmateriaal
 • Het informeren over lesmateriaal, lessen en informatie over lessen
 • Het toezenden van examens
 • Het afgeven van diploma's, via SDEN (zie later meer daarover)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (verstrekken van examenuitslagen en diploma’s)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Wijninstituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Wijninstituut) tussen zit.

Het Wijninstituut gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Office Pakket voor de verwerking van (sommige) facturen, (mail) correspondentie
 • Website  voor informatievoorziening, inschrijvingen,  de aanmaak van facturen en verwerking van betalingen en teruglezen van het lesmateriaal. Deze website wordt gehost door IBIZZ Wingzz CMS, volledig beveiligd, via de link de specificaties: IBIZZ
 • Spotler mailplus voor het versturen van nieuwsbrieven. Spotler is een Nederlands bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.
 • Google Analytics wordt gebruikt om algemene inzichten te verkrijgen uit websitebezoek. Google is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Wijninstituut bewaart de persoonsgegevens voor onbeperkte tijd voor zover dat noodzakelijk is voor het bijhouden van het register van deelnemers. Voor het beschikbaar stellen van lesmateriaal aan cursisten. Wanneer men na het beëindigen van de cursus, de persoonsgegevens verwijderd wilt hebben, kan men een mail sturen naar info@wijninstituut.nl, waarna alle gegevens uit de diverse systemen verwijderd zullen worden.                    

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Wijninstituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De enige uitzondering is bij de inschrijving voor het examen, hiervoor worden de gegevens uitgewisseld met SDEN. SDEN verzorgt alle wijnexamens voor Het Wijninstituut, hierbij de link naar de privacy voorwaarden van SDEN.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Wijninstituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Wijninstituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijninstituut.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Wijninstituut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Wijninstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wijninstituut.nl.