Klachtenregeling

Deze klachten-en geschillenregelingen zijn opgesteld op basis van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen volgens het NRTO en tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond

 1. Het Wijninstituut heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is Het Wijninstituut telefonisch (010-3074214 ) en per e-mail (info@wijninstituut.nl) bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Het Wijninstituut binnen tien werkdagen beantwoord door de Opleidingsmanager van Het Wijninstituut, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Het Wijninstituut per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. Het Wijninstituut doet er uiteraard alles aan om fouten in het lesmateriaal te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na toegang tot het lesmateriaal*. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het Wijninstituut. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.

*Het Wijninstituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het lesboek. Mochten er opmerkingen over de lesboeken zijn, kunt u dit bij Het Wijninstituut melden. Het Wijninstituut zal de schrijvers op attent maken. Of u kunt rechtstreeks met SDEN contact opnemen (info@sden.nl)

Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en Het Wijninstituut over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Het Wijninstituut te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door Het Wijninstituut aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde bij de klachtenregeling zoals hierboven bij Het Wijninstituut heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in de klachtenregeling zoals hierboven beschreven bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Het Wijninstituut aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Het Wijninstituut een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies voor Het Wijninstituut en wordt binnen 14 dagen afgehandeld.
 9. Alle geschillen worden vertrouwelijk behandeld.
 10. Klachten en wijze van de afhandeling worden geregistreerd en voor een periode van één jaar bewaard.